Algemene voorwaarden

Annulering van de afspraak dient minimaal 24 uur van tevoren plaats te vinden. Anders zullen kosten in rekening worden gebracht. 

Behandeling kind:

Praktijk Marieke Droste heeft geen contracten met de gemeente. 

Behandeling volwassenen: 

Verwijzing is niet perse noodzakelijk. Praktijk Marieke Droste heeft op dit moment geen contracten met zorgverzekeraars. In principe wordt gezins- of relatietherapie niet vergoed vanuit de basisverzekering, er zijn echter uitzonderingen. Neem hierover vooraf contact op met je zorgverzekeraar als je meer wilt weten. Soms wordt er vanuit de aanvullende verzekering een gedeeltelijke vergoeding aangeboden, de zorg valt dan onder psychosociale of alternatieve zorg. De rekening dien je dan zelf in bij je zorgverzekeraar.  Je dient rekening te houden met je eigen risico en een eigen bijdrage per consult. U kunt er ook voor kiezen om geheel zelf de kosten voor behandeling voor uw rekening te nemen. 

Sommige verzekeraars vragen om AGB codes van de praktijk of de behandelaar. De code van de praktijk is 94065957 en de code van mij als behandelaar 94108072.

Om de kwaliteit van de hulpverlening te waarborgen ben ik aangesloten bij diverse beroepsverenigingen en houd ik mij daarbij aan de bijbehorende beroepscodes. Ik sta als orthopedagoog ingeschreven bij de NVO (registratienummer 8730) . Als systeemtherapeut ben ik aangesloten bij de NVRG (registratienummer 14129). Ook ben ik SKJ geregistreerd (nummer 120010399). 

 

Betaling

Er wordt standaard aan het einde van de maand gefactureerd. De standaardbetalingstermijn bedraagt veertien dagen na ontvangst van de factuur. In overleg kan ik een betalingsverzoek via Whatsapp sturen.

 

Klachtenregeling

Wanneer je ondanks mijn inspanningen om je ze goed mogelijk te helpen toch klachten hebt over mijn behandeling, dan wil ik je vragen die eerst met mij te bespreken. Ik ga er vanuit dat we samen tot een oplossing kunnen komen. Mocht dat niet lukken dan kun je een beroep doen op de klachtenregeling van P3NL, zij dragen zorg voor de klachten- en geschillenregeling. 

 

 

Privacy en geheimhouding

Als gedragswetenschapper en systeemtherapeut heb ik geheimhoudingsplicht. Onze gesprekken zijn vertrouwelijk. Tenzij je mij uitdrukkelijk toestemming geeft, deel ik datgeen wat je deelt niet met anderen. De enige uitzondering op deze regel is als er sprake is van een vermoeden van zeer dreigende onveiligheid voor jou of je omgeving. 

Ik hecht waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. Ik houd me daarbij aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).